Tag Archives: הרבי

מר שושני והרבי

מר שושני ביקש וקיבל טלית מהרבי מליובביץ. עוד מאמר על “הגאון המסתורי”.
Monsieur Chouchani a demandé et a reçu un Talith du Rabbi de Loubavitch. Voici un nouvel article sur le “génie mystérieux”.03-12-2015-16-07-10-Beis-Moshiach-998-36-758x496
Mister Shoshani requested and received a Talith from the Lubavitch Rabbi. Here is a new article on the “the Mysterious Genius”.ha Rabbi

http://beismoshiachmagazine.org/katavot/2015/12/3/254747701448-2.html

שושני לימד את הרבי מליובביץ ?

בויקיפדיה כתוב שהרמ”מ מליובאוויטש זצ”ל השתתף בשיעורים שמסר מר שושני על ספר “נפש החיים” להגר”ח מוולאזין זיע”א בפאריס.

במסורת חב”ד אין אף אזכור לעובדה שהאדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל השתתף בשיעוריו, מאידך, בספר ‘ימי מלך’ (תשנ”א. ח”ב עמ’ 958) מביא מהרה”ח ר’ אהרן מרדכי שיחי’ זילברשטרום את המעשה הבא:

“באותה תקופה הסתובב בפריז יהודי ‘מוזר’ מאד בשם שושני שלא לחינם דבק בו הכינוי “החידה של המאה העשרים”. הוא היה בעל קומה בינונית, בקי בש”ס וראשונים על-פה. ‘בעלי שמועה’ סיפרו גם על בקיאותו בספרי-קבלה. לא גידל זקן. מעולם לא היה מעיין בספר. יודעי בר סיפרו שחדשים לבקרים הוא נוהג להחליף את שמו. פעם הזדמן לי, לפגוש ביהודי ‘מוזר’ זה משוחח בבית הכנסת אחר התפלה עם הרבי כשהם מהלכים הלוך ושוב (אגב, כשם שבחייו היה מוזר, כך בפטירתו היתה בנסיבות מוזרות בדרום-אמריקה בשנת תשח”י, כפי שנודע לי אחר-כך). הוא היה ‘טיפוס’ שלא מצא ענין לשוחח עם אנשים מן השורה, שלא היו ברי-שיחה מתאימים לפי ערו”.rabbi Lubavitsch plays chess

הבן החמישי

מתוך הגדה של פסח, גרמניה, 1795, באדיבות אוסף משפחת גרוס, תל-אביב

מתוך הגדה של פסח, גרמניה, 1795, באדיבות אוסף משפחת גרוס, תל-אביב

מר שושני לימד את הפירוש הבא על ההגדה של פסח. הרבי מלובביץ’ זצ”ל שלמד איתו בפאריס חזר על פירוש זה וגם הרב אורי שרקי כאן:

“כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. דרכם של חז”ל, שהם מזכירים את המספר הכולל רק כאשר הדבר בא למעט פרט נוסף. וא”כ ישנו בן חמישי, שבניגוד לארבעת חבריו, כלל לא טורח להגיע אל הסדר. ההגדה מונה את ארבעת הבנים. “אחד… ואחד… אחד… ואחד…” ביטוי זה בלשונם של חז”ל הוא ביטוי של השוואה. כי כולם באים אל הסדר. אך גם מן הבן החמישי אין להתייאש. מי יביא אותו בסופו של דבר? – אליהו הנביא, שתפקידו הוא להשיב לב בנים על אבותם. וא”כ, פתיחת הדלת היא לא רק לאליהו הנביא אלא בעיקר לבן שהוא מביא אתו, הבן החמישי.
ואם ארבע הכוסות נועדו לארבעת הבנים האחרים – בשבילו נועדה הכוס החמישית, כוסו אל אליהו. והיא כנגד “והבאתי אתכם אל הארץ”.”

http://www.piyut.org.il/cgi-bin/print_mode.pl?what=article&Id=854